Privacyverklaring

1.      Algemeen

Met deze privacyverklaring informeren wij, ProLinguo GmbH, u over het feit welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken. Hierbij moet voor u duidelijk worden hoe onze aangeboden diensten werken en hoe hierbij de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

2.    Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door:

ProLinguo GmbH

Im Werkhof

Schaufelder Str. 11

D-30167 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 169 50 48

Fax: +49 (0) 511 169 50 59

E-mail: info@prolinguo.com

Directrice ProLinguo GmbH: Anna Kaleta

Registerrechtbank: Amtsgericht (Kantongerecht) Hannover

Registernummer: HRB 202730

3.    Definities

Deze privacyverklaring is gebaseerd op de definities die worden gebruikt door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt bij het vaststellen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek in het algemeen als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, lichten wij vooraf de gebruikte begrippen toe.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring o.a. de volgende begrippen:

 • Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of door een of meerdere bijzondere kenmerken die typerend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 • Betrokkene

De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (ons bedrijf) worden verwerkt.

 • Verwerking

Verwerking is een al dan niet via geautomatiseerde procedés uitgevoerde bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorgifte, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, verwijderen of vernietigen van gegevens.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor de verwerking worden voorzien door de wetgeving van de Unie of door de wetgeving van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke en/of kunnen de specifieke criteria voor diens benoeming worden vastgesteld conform de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaten.

 • Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

4.    Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede de aard en het doel van het gebruik hiervan

Onze website www.prolinguo.com registreert bij elk bezoek van een betrokkene of geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden geregistreerd:

 • het/de gebruikte browsertype en -versie;
 • het door het toegang verkrijgende systeem gebruikte besturingssysteem;
 • de website van waaruit het toegang verkrijgende systeem op onze website terecht is gekomen (zgn. referrer-URL);
 • de subwebsites die via een toegang verkrijgend systeem op onze website worden bekeken;
 • de datum en het tijdstip van de toegang tot de website;
 • een internetprotocoladres (IP-adres);
 • de serviceprovider van het toegang verkrijgend systeem;
 • naam en URL van het opgeroepen bestand en
 • overige soortgelijke gegevens en informatie die dienen ter beveiliging in geval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie wordt veeleer gebruikt om:

 • de inhoud van onze website correct te kunnen weergeven;
 • de inhoud van onze website en de reclame hiervoor te optimaliseren;
 • de duurzame functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze website te kunnen garanderen;
 • de evaluatie van onze systeembeveiliging en -stabiliteit te waarborgen evenals
 • om rechtshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval te voorzien van de voor strafvervolging noodzakelijke informatie.

Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door ons enerzijds statistisch en anderzijds met het doel geëvalueerd, de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen, om tenslotte een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te kunnen waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden apart van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1, 1e alinea, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

Bovendien maken wij bij het bezoek aan onze website gebruik van cookies. Nadere informatie hierover vindt u onder ad 5 van deze privacyverklaring.

5.    Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die teledienstverleners om verschillende redenen op uw computer opslaan. De websites van onze online aanwezigheid maken geen gebruik van persoonlijke cookies of andere technieken die tot doel hebben om uw bezoekersgedrag te volgen.

In het kader van het beschikbaar stellen van informatiediensten van dit internetaanbod wordt een tijdelijke cookie (zgn. sessiecookie) alleen gebruikt voor de duur van de sessie. Deze cookie is noodzakelijk om u als gebruiker te kunnen identificeren voor de duur van de sessie. Het cookie wordt weer verwijderd van uw harde schijf zodra de browsersessie is beëindigd. Zodoende wordt gegarandeerd dat uw bezoekersgedrag niet kan worden gevolgd.

Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u ons eerder hebt bezocht (zgn. permanente cookies). Deze cookies worden steeds na een specifiek tijdsbestek automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden noodzakelijk ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, overeenkomstig art. 6 lid 1, 1e alinea, onder f) AVG.

U kunt uw browser zo configureren dat er geen cookies worden opgeslagen op uw computer. Wij wijzen u er echter op dat de volledige uitschakeling van cookies ertoe kan leiden dat de functionaliteit van deze website wordt beperkt.

6.    Contact opnemen via onze website

Onze website bevat op grond van wettelijke voorschriften gegevens, die het mogelijk maken om snel elektronisch contact met ons bedrijf op te nemen en ons in staat stellen tot directe communicatie, hetgeen eveneens een adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking of ten behoeve van contactopname met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.

De gegevensverwerking ten behoeve van het opnemen van contact met ons, vindt plaats overeenkomstig art. 6 lid 1, 1e alinea, onder a) AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De persoonsgegevens die voor het gebruik van het contactformulier door ons worden verzameld, worden na afhandeling van uw aanvraag automatisch gewist.

7.    Rechten van betrokkenen

Elke betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 15 lid 1 AVG − van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de hem betreffende persoonsgegevens. Indien een betrokkene aanspraak wil maken op dit recht op uitsluitsel, kan deze zich hiertoe te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt overeenkomstig art 15 lid 1 AVG − te allen tijde kosteloos informatie van de verwerkingsverantwoordelijke te krijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en hiervan een kopie te krijgen. Verder staat de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 15 lid 1 AVG de betrokkene inlichtingen toe over de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of verstrekt zullen worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
 • indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of − indien dit niet mogelijk is − de criteria voor het bepalen van deze duur;
 • het recht op rectificatie of het verwijderen van de hem betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet worden verzameld bij de betrokkene: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en − ten minste in deze gevallen − relevante informatie over de betrokken logica evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene;

Voorts heeft de betrokkene conform art. 15 lid 2 AVG het recht te weten of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie werden overgedragen. Indien dit het geval is, dan heeft de betrokkene bovendien het recht op informatie over de geschikte garanties in samenhang met de doorgifte.

Indien een betrokkene aanspraak wil maken op dit recht van inzage, kan deze zich hiertoe te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 16 AVG − om te vragen om onverwijlde rectificatie van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Verder heeft de betrokkene het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen − ook door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene aanspraak wil maken op dit recht op rectificatie, kan deze zich hiertoe te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 17 AVG − de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld te verwijderen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op andere wijze verwerkt, waarvoor zij niet meer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking conform art. 6 lid 1, onder a) AVG of art. 9 lid 2, onder a) AVG is gebaseerd, en het ontbreekt aan een andere rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen volgens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn in verband met het gebruik van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover een van bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het verwijderen van persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in het werk wil stellen, kan deze zich hiertoe te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijderen direct wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en wij als verwerkingsverantwoordelijke conform art. 17 lid 1 AVG verplicht zijn tot het verwijderen van de persoonsgegevens, dan treffen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen − ook van technische aard − om andere voor verwerkingsverantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verwerkingsverantwoordelijke verzoekt iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van deze persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De verwerkingsverantwoordelijke zal in een individueel geval de noodzakelijke maatregelen treffen.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 18 AVG − de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de verwerking te beperken, indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, en wel gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene verzet zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking niet langer nodig, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Voor zover een van bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betrokkene de beperking van persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in het werk wil stellen, kan deze zich hiertoe te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke zal zorgen voor de beperking van de verwerking.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 20 AVG − de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft de betrokkene het recht overeenkomstig art. 20 AVG deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming conform art. 6 lid 1 onder a) AVG of art. 9 lid 2 onder a) AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 onder b) AVG en indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Verder heeft de betrokkene bij het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 lid 1 AVG het recht dat de persoonsgegevens − indien dit technisch mogelijk is − rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden doorgegeven, tenzij de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor worden aangetast.

Voor de tenuitvoerlegging van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 21 AVG − om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 onder e) of f) AVG plaatsvindt. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

In geval van bezwaar verwerken wij de persoonsgegevens niet meer, tenzij er dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Indien wij persoonsgegevens verwerken om directe reclame te maken, dan heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit samenhangt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame, dan staken wij de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doeleinden. Bovendien heeft de betrokkene het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, die bij ons plaatsvindt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of om statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een in het openbaar belang liggende taak.

Voor de uitoefening van het recht op bezwaar kan de betrokkene zich direct wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke. Het staat de betrokkene vrij om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG zijn recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde procedés uit te oefenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 22 AVG − niet te worden onderworpen aan een maatregel waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem in aanmerkelijke mate treft en die louter wordt genomen op grond van een geautomatiseerde verwerking − met inbegrip van profilering − voor zover deze maatregel niet

 • noodzakelijk is voor het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of
 • op grond van wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, toegestaan is en deze wetgeving passende maatregelen bevat voor de bescherming van de rechten en vrijheden evenals voor de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of
 • plaatsvindt met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Is het besluit

 • voor het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk of
 • is het genomen met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene,

dan treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op het verkrijgen van het ingrijpen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van het besluit.

Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten ten uitvoer wil leggen, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 7 lid 3 AVG − om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene aanspraak wil maken op zijn recht op intrekking van toestemming, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht − verleend door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt conform art. 77 AVG − een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiertoe wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplaats of onze plaats van vestiging.

8.    Rechtsgronden van de verwerking

Art. 6 lid 1 onder a) AVG dient voor ons als rechtsgrond voor verwerkingsprocedures, waarbij wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoeleinde. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval bij verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere prestatie of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 onder b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van aanvragen van onze producten of prestaties. Indien wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 onder c) AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden voor de bescherming van een belang dat essentieel is voor het leven van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf verwond zou raken, waarop zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derden zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 onder d) AVG. Tot slot kunnen verwerkingsprocedures berusten op art. 6 lid 1 onder f) AVG. Op basis van deze rechtsgrond vinden verwerkingsprocedures plaats, die door geen van bovengenoemde rechtsgronden worden omvat, als de verwerking voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn met name toegestaan, omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder zijn genoemd. Deze concludeerde dat een gerechtvaardigd belang aanwezig zou kunnen zijn, indien de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overwegingsgrond 47 lid 2 AVG).

9.    Doorgifte van gegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden om andere dan hierna genoemde doeleinden vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden, indien:

 • u overeenkomstig art. 6 lid 1, 1e alinea onder a) AVG uw nadrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • de doorgifte overeenkomstig art. 6 lid 1, 1e alinea onder f) AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u een doorslaggevend, legitiem belang hebt in het niet-doorgeven van uw gegevens;
 • overeenkomstig art. 6 lid 1, 1e alinea onder c) AVG een wettelijke verplichting bestaat voor de doorgifte, evenals
 • dit wettelijk toegestaan en overeenkomstig art. 6 lid 1, 1e alinea onder b) AVG noodzakelijk is voor de afhandeling van zakelijke verhoudingen met u.

 10.  Gegevensbescherming

Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verwerking van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Deze website gebruikt ter versleuteling de industrienorm SSL (Secure Sockets Layer) in combinatie met het steeds hoogste versleutelingsniveau, dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel gaat het hierbij om een 256-bit-versleuteling. Of een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld wordt overgedragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de URL-regel van uw browser. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens via het internet gewaarborgd.

11.  Actualisering/verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde de mogelijkheid de ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens te controleren, wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar info@prolinguo.com.

U hebt eveneens het recht om door u verstrekte toestemming te allen tijde in te trekken voor de toekomst.

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist als u uw toestemming voor opslag intrekt.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene uitsluitend voor de periode die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het opslagdoeleinde of als dit is voorzien door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt of door een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Indien het opslagdoeleinde komt te vervallen of een opslagtermijn afloopt die is voorgeschreven door de Europese instantie die richtlijnen en verordeningen uitvaardigt, dan worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften afgeschermd of gewist.

12.  Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is actueel van kracht en is opgesteld in mei 2018.

Wetswijzigingen of veranderingen in onze interne procedures kunnen aanpassing van deze privacyverklaring noodzakelijk maken. De steeds actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde op de website openen, opslaan en afdrukken via www.prolinguo.com/nl/privacyverklaring/.

5/5 - (1 stemmen)