Onze Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen ProLinguo GmbH, Im Werkhof, Schaufelder Str. 11, D-30167 Hannover − hierna genoemd “ProLinguo” − en de klant − hierna genoemd “opdrachtgever” − tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of wettelijk absoluut noodzakelijk is voorgeschreven.  Voor tolkopdrachten gelden bovendien ook de “Voorwaarden voor tolkopdrachten” van ProLinguo.

De toepassing van alle andersluidende algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hiermee nadrukkelijk betwist, tenzij ProLinguo dit in een enkel geval expliciet heeft erkend.

§ 2 Het sluiten van de overeenkomst

 1. ProLinguo levert vertaal-, tolk-, lokalisatie-, ondertitelingsdiensten en diensten in vreemde talen. Voor zover het voorwerp van het contract bestaat uit vertaling, lokalisatie van software of websites, ondertiteling of het leveren van overige schriftelijke werkresultaten, wordt hierna het begrip “werk” gebruikt. Indien het voorwerp van het contract bestaat uit tolken, dan wordt het begrip “tolkdienst” gebruikt.
 2. ProLinguo maakt een offerte op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en toevertrouwde documentatie. Daarbij informeert de opdrachtgever ProLinguo in het bijzonder over de bron- en doeltaal, het vakgebied en het gebruiksdoel van de tekst, bijzondere terminologische voorkeuren evenals bijzondere wensen met betrekking tot uitvoeringsvorm (uiterlijke verschijning van het werk, opslag op bepaalde opslagmedia e.d.) en deadline. Alle informatie en documentatie die noodzakelijk zijn voor het leveren van het werk of de tolkdienst moeten door de opdrachtgever aan ProLinguo worden verstrekt.
 3. Door aanvaarding van de offerte komt de overeenkomst tussen de opdrachtgever en ProLinguo tot stand, aan de in de offerte vermelde voorwaarden.

§ 3 Omvang van de diensten

 1. ProLinguo voltooit het werk of de tolkdienst volgens de overeengekomen voorwaarden. Indien niets anders is overeengekomen, maakt en levert ProLinguo vertalingen, software- en websitelokalisatie en ondertiteling conform ISO 17100, vertaald door een gekwalificeerde moedertaalvertaler en geredigeerd door een tweede, gelijkwaardig gekwalificeerde vertaler. Tolkdiensten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde tolk. ProLinguo verplicht zich de door de opdrachtgever geleverde tekst correct en vakkundig te vertalen volgens de gemiddelde algemeen geldende kwaliteitsnormen van de vertaalbranche. Indien de opdrachtgever geen terminologie beschikbaar stelt, worden vaktermen, voor zover niet anders overeengekomen, vertaald in de algemeen gangbare, lexicografisch geadviseerde en/of algemeen begrijpelijke doeltaalversie.
 2. Indien het werk bestemd is voor papieren afdruk en/of online publicatie, moet de opdrachtgever vóór de afdruk en/of online publicatie verifiëren of het vertaalde document geen fouten bevat. ProLinguo biedt een dergelijke verificatie aan (revisie in de originele lay-out), die afhankelijk van de afspraken deel kan uitmaken van de opdracht of afzonderlijk kan worden besteld. Indien de opdrachtgever afdrukt of publiceert zonder vrijgave van ProLinguo, dan is dat voor zijn rekening en is hij volledig aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.
 3. ProLinguo heeft het recht om bij het leveren van de overeengekomen diensten gebruik te maken van geschikte en vakkundige derden. De contractuele relatie van de opdrachtgever is uitsluitend met ProLinguo.
 4. ProLinguo levert het voltooide werk in het overeengekomen formaat.
 5. Levertermijnen zijn alleen bindend indien deze door de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. In geval van overmacht en onder omstandigheden die ProLinguo niet aan te rekenen zijn, wordt de levertermijn overeenkomstig aangepast.

§ 4 Medewerkingsverplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever moet ProLinguo de te bewerken tekst (brontekst) beschikbaar stellen in een versie die kan worden bewerkt met gangbare tekst- en beeldverwerkingsprogramma’s.
 2. Bij de opdrachtverstrekking moet de opdrachtgever ProLinguo alle informatie en documentatie verstrekken die vereist zijn voor de contractconforme uitvoering van de overeengekomen diensten (afbeeldingen, verklaringen van afkortingen, bedrijfsspecifieke vakwoordenlijsten, eerdere vertalingen, enz.).
 3. Bij tolkopdrachten is de opdrachtgever verplicht om ProLinguo binnen de gestelde termijn een volledige set van alle relevante documenten te bezorgen. Zie daartoe ook de “Voorwaarden voor tolkopdrachten” van ProLinguo.
 4. De aanvaarding van de prestatie en/of leveringen, inclusief deelleveringen, is een hoofdverplichting van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever nalaat de opdracht te aanvaarden, dan is er zonder verdere aanmaning sprake van vertraging in de aanvaarding en is hij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.

§ 5 Recht van gebruik

 1. ProLinguo draagt de tijdelijk, inhoudelijk en plaatselijk onbeperkte exclusieve exploitatie- en gebruiksrechten van het werk over aan de opdrachtgever − onder voorbehoud van de volledige betaling van de verschuldigde en onbetwiste vergoeding.
 2. De gebruiks- en auteursrechten voor de tolkendienst blijven bij de tolken. Zie daartoe ook de “Voorwaarden voor tolkopdrachten” van ProLinguo.
 3. ProLinguo werkt met tools voor computergestuurde vertaling (CAT-tools), die gebruikmaken van vertaalgeheugens en terminologiedatabanken. Indien de beschikbaarstelling van door ProLinguo gemaakte vertaalgeheugens of andere gegevensverzamelingen niet uitdrukkelijk is overeengekomen of deel uitmaakt van de levering, dan blijven deze eigendom van ProLinguo. Het naderhand beschikbaar stellen van vertaalgeheugens of andere gegevensverzamelingen wordt overgelaten aan ProLinguo. ProLinguo behoudt zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen voor het eventuele bijwerken van gegevens.

§ 6 Vergoeding/betalingsvoorwaarden

 1. De overeengekomen vergoeding is van toepassing.
 2. De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestigingen vermelde omvang van de diensten. Aanvullende of bijzondere diensten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief de wettelijke btw.
 3. De overeengekomen vergoeding is met levering en na facturering verschuldigd zonder aftrek voor onmiddellijke betaling. ProLinguo zendt de opdrachtgever een overeenkomstige factuur. Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen worden betaald.
 4. ProLinguo heeft het recht om, na voorafgaande aankondiging, het retentierecht voor alle nog te verrichten leveringen uit te oefenen of om voorschotten te eisen.

§ 7 Inontvangstneming en garantie

 1. De opdrachtgever moet het geleverde werk onmiddellijk controleren op tekortkomingen. Duidelijke tekortkomingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gereclameerd ten opzichte van ProLinguo; verborgen gebreken zodra deze worden opgemerkt.
 2. Indien niet uiterlijk binnen 2 weken na levering een schriftelijke klacht is ingediend, geldt het werk als contractconform geleverd en aanvaard.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor tekortkomingen in de brontekst.
 4. Indien het werk afwijkt van de betreffende overeengekomen eisen, dan maakt de opdrachtgever aanspraak op correctie hiervan binnen een redelijke termijn. Correctie is uitgesloten indien de afwijkingen door de opdrachtgever zelf zijn veroorzaakt, bijv. door onjuiste en/of onvolledige informatie, foutieve bronteksten of door de opdrachtgever onjuist uitgevoerde correcties na de levering. Verder zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Bij gegronde, naar behoren gereclameerde tekortkomingen heeft ProLinguo het recht, naar eigen keuze het werk nogmaals te corrigeren of opnieuw te maken. De opdrachtgever blijft verplicht tot aanvaarding van de geleverde dienst en tot betaling hiervan.
 5. De opdrachtgever heeft in het geval van vertraagde levering van de dienst, van correctie achteraf en toerekenbaar onvermogen alsmede in overige gevallen alleen het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en/of tot het zelf uitvoeren van de dienst, indien de deadline aanzienlijk is overschreden en de opdrachtgever ProLinguo een redelijke nieuwe deadline heeft gesteld.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud/compensatie

 1. Het werk en de daaraan gerelateerde rechten vallen totdat de schuld tegenover de opdrachtgever volledig is voldaan, onder het eigendomsvoorbehoud en onder voorbehoud van rechten.
 2. De opdrachtgever kan aanspraken van ProLinguo alleen verrekenen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

§ 9 Aansprakelijkheid

 1. ProLinguo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit of het betreffende werk toelaatbaar en geschikt is voor het gebruiksdoel van de opdrachtgever.
 2. ProLinguo is niet aansprakelijk voor onnauwkeurige, onduidelijke, onvolledige, foutieve en verkeerde informatie of begrippen in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bronteksten, tekstvoorbeelden, informatie en vakterminologie of in de formulering van de opdracht.
 3. Er is geen sprake van aansprakelijkheid voor vertragingen of uitvoeringsfouten die ontstaan als gevolg van onjuiste, onvolledige, onbegrijpelijke en onleesbare informatie van de opdrachtgever en als gevolg van omstandigheden die ProLinguo niet toerekenbaar zijn.
 4. Voor het overige aanvaardt ProLinguo uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die berust op opzettelijke of grof nalatige niet-nakoming van de overeenkomst door ProLinguo, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Dit geldt eveneens in het geval van schending van precontractuele of bijkomende verplichtingen en ook bij schade door tekortkomingen en gevolgschade door tekortkomingen. De aansprakelijkheid van ProLinguo bij schade volgens de productaansprakelijkheidswet evenals bij schade aan leven, lichaam en gezondheid wordt niet aangetast door deze uitsluiting van aansprakelijkheid.
 5. De aansprakelijkheid wordt bovendien beperkt tot maximaal € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro). De hier vermelde plicht tot schadevergoeding beperkt zich steeds tot kenmerkende, bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare directe schade.
 6. Indien ProLinguo technische informatie verstrekt of adviezen geeft en dit niet behoort tot de verschuldigde, contractueel overeengekomen omvang van de diensten, gebeurt dit kosteloos en met uitsluiting van elke garantie en aansprakelijkheid.

§ 10 Rechten van derden

 1. De opdrachtgever waarborgt dat er geen rechten van derden zijn ten opzichte van de te bewerken teksten, die bewerking of vertaling evenals de overdracht aan derden voor bewerking of vertaling in de weg staan. ProLinguo heeft het recht om eventueel geschikte documentatie op te vragen, ter opheldering van deze rechten.
 2. De opdrachtgever stelt ProLinguo en diens onderaannemer vrij van elke aansprakelijkheid voor vorderingen van derden, die zijn gebaseerd op gebruik, bewerking, exploitatie of vermenigvuldiging van de te bewerken documenten.

§ 11 Identificatie van de auteur

De opdrachtgever is verplicht de vertaler − ook zonder diens nadrukkelijke aanwijzing − redelijkerwijs auteur van de vertaling en/of het werk te noemen. Bij het afsluiten van licentieovereenkomsten met derden is de opdrachtgever verplicht de licentienemer een overeenkomstige verplichting op te leggen.

§ 12 Geheimhouding

 1. ProLinguo zal de haar in het kader van de contractverhouding ter kennis gekomen informatie over de opdrachtgever evenals de overhandigde documentatie vertrouwelijk behandelen en verplicht zich deze − zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming − niet te gebruiken en evenmin te exploiteren of aan derden over te dragen, voor zover dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. De overdracht aan derden ten behoeve van vertaling is toegestaan. ProLinguo verplicht zich deze derden te verplichten tot geheimhouding.
 2. De opdrachtgever stemt ermee in dat zijn gegevens in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming voor het uitvoeren van de overeenkomst bij ProLinguo worden opgeslagen.

§ 13 Slotbepalingen

 1. Wijzingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn opgesteld. Mondelinge nevenovereenkomsten bestaan niet.
 2. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van kracht.
 3. Plaats van uitvoering is de statutaire vestigingsplaats van ProLinguo GmbH. Elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Hannover, voor zover de opdrachtgever ondernemer is zoals bedoeld in § 14 van het [Duitse] Burgerlijk Wetboek. In alle ander gevallen is de wettelijke bevoegde rechterlijke instantie van toepassing.
 4. De geldigheid van deze Algemene voorwaarden wordt niet aangetast door de nietigheid of ongeldigheid van de afzonderlijke bepalingen. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een andere geldige bepaling die het nagestreefde economische resultaat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Versie 10-01-2023