Uw partner voor vakvertalingen en softwarelokalisatie

english nederlands
NIEUWS


Algemene Voorwaarden en Condities

ProLinguo onderscheiden met START-AWARD
04-06-2010: Bij de kick-off van de START-beurs in Hannover is Anna Kaleta, directeur van ProLinguo, onderscheiden met de ‘START-AWARD Niedersachsen 2010’.
>> lees meerWij hebben een stageplaats
Wil jij je carrière starten bij een dynamisch vertaal- en softwarelokalisatiebureau? Kom ons team dan versterken. Momenteel hebben wij een stageplaats voor een beginnend vertaler/vertaalster.
>> lees meer»De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden.«
Confucius
§ 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële relaties tussen het vertaalbureau ProLinguo GmbH, Fliederstr. 3, 30167 Hannover – hierna te noemen “ProLinguo” – en de klant – hierna te noemen de “Opdrachtgever” –. De algemene voorwaarden worden bij het verlenen van de opdracht door de Opdrachtgever aanvaard en gelden voor de volledige duur van de commerciële relatie, toekomstige opdrachten inbegrepen.

§ 2 Onderwerp van de dienstverlening

ProLinguo zal vertaalwerk uitvoeren voor de Opdrachtgever. Het onderwerp, de omvang en de duur van de dienstverlening worden vóór uitvoering van de opdracht in onderling overleg bepaald.

§ 3 Verlening van de opdracht en plicht tot medewerking van de Opdrachtgever

(1) De Opdrachtgever geeft de opdracht per e-mail, fax, brief of telefoon door. Gebreken in de uitvoering of vertragingen ten gevolge van onduidelijke, verkeerde of onvolledige verlening van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
(2) De Opdrachtgever moet bij de verlening van de opdracht de doeltaal, het vakgebied en het doel waarvoor de tekst gebruikt wordt meedelen en in het bijzonder zijn wensen ten aanzien van de terminologie en de lay-out (uiterlijk van de vertaling, opslag op bepaalde dragers e.d.). Daarnaast dient de Opdrachtgever de tijd die voor de dienstverlening staat te vermelden.
(3) Als de vertaling wordt gedrukt, dient de Opdrachtgever ProLinguo tijdig te voorzien van een correctie-exemplaar om eventuele gebreken te corrigeren. Namen en cijfers moeten door de Opdrachtgever gecontroleerd worden.
(4) Begeleidend informatiemateriaal en documenten die nodig zijn voor de vertaling moeten door de Opdrachtgever uit eigen beweging aan ProLinguo worden overhandigd bij verlening van de opdracht. Als het overhandigde materiaal niet volstaat, kan ProLinguo ander specifiek materiaal over dat thema bij de Opdrachtgever opvragen.
(5) Gebreken en vertragingen ten gevolge van het niet nakomen van deze plichten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

§ 4 Uitvoering van de opdracht

(1) De uitvoering van de vertaling geschiedt naar eer en geweten volgens de grammaticale regels alsmede in overeenstemming met de betekenis en het beoogde doel van de tekst. Bij gebreke van documentatiemateriaal of bijzondere richtlijnen verstrekt door de Opdrachtgever, worden vaktermen in de algemeen gebruikelijke en begrijpelijke vorm vertaald. Een stilistische herbewerking maakt geen onderdeel uit van de dienstverlening. De Opdrachtgever krijgt de vertaling in de afgesproken vorm.
(2) Als de betekenis van een woord bij woorden met meerdere betekenissen alleen uit de inhoudelijke samenhang van de tekst blijkt, zijn vertaalfouten voor rekening van de Opdrachtgever indien het benodigde documentatiemateriaal voor de uitvoering van de vertaling niet aan ProLinguo werd overhandigd.
(3) ProLinguo kan voor de uitvoering van de overeenkomst beroep doen op derden.
(4) De leveringstermijnen worden naar eer en geweten afgegeven en zijn altijd slechts inschattingen, die niet kunnen worden gegarandeerd.
(5) De vertaling wordt naar keuze van de Opdrachtgever verstuurd per e-mail, fax of post. ProLinguo is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat gedurende de verzending. De Opdrachtgever dient ProLinguo de ontvangst van de vertaling middels een kort bericht te bevestigen.

§ 5 Vergoeding, betalingsvoorwaarden

(1) Voor zover verder niets anders is afgesproken, wordt de vergoeding berekend aan de hand van normatieve regels (normregels) van de tekst. Een normregel telt 55 aanslagen (met inbegrip van spaties).
(2) De vergoeding dient binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening te worden voldaan, waarbij het niet is toegestaan enige vordering te verrekenen met openstaande, betwiste vorderingen.
(3) Wanneer de Opdrachtgever verzuimt tijdig te betalen, krijgt hij een eerste betalingsherinnering en zeven extra dagen om de rekening alsnog te voldoen. Bij aanhoudend uitblijven van betalingstuurt ProLinguo een tweede betalingsherinnering met een termijn van zeven extra dagen om de openstaande rekening te voldoen. Als de vordering na afloop van deze termijn niet is betaald, wordt de afwikkeling van de betalingsvordering overgedragen aan een advocatenkantoor of incassobureau.

§ 6 Het verhelpen van gebreken, aansprakelijkheid

(1) Alle vertalingen worden zo goed mogelijk uitgevoerd.
(2) Indien een vertaling onverhoopt toch fouten bevat, moet dit onmiddellijk na vaststelling hiervan worden doorgegeven aan ProLinguo. Deze mededeling moet door de Opdrachtgever schriftelijk worden gedaan binnen twee weken na levering van de vertaling met een concrete omschrijving van de vermoedelijke fouten. Bij overschrijding van deze termijn wordt de vertaling geacht foutloos te zijn opgeleverd.
(3) ProLinguo heeft het recht en de plicht om de naar behoren meegedeelde fouten in de vertaling te corrigeren. Overige vorderingen worden van de hand gewezen indien ProLinguo niet in de gelegenheid gesteld wordt om de vertaling binnen een redelijke termijn te corrigeren. ProLinguo is niet aansprakelijk voor het aanbrengen noch vergoeden van correcties door derden. De rechten die uit deze overeenkomst voortvloeien, verjaren één jaar na de datum van de levering. ProLinguo is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, tenzij haar of haar medewerkers opzet of ernstige nalatigheid kan worden verweten.
(4) ProLinguo is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan het niet nakomen van de plicht tot medewerking van de Opdrachtgever of aan foutieve, onvolledige, terminologisch verkeerde of slecht leesbare vertalingsdocumenten.
(5) ProLinguo is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.
(6) ProLinguo is alleen aansprakelijk voor nalatigheid indien zij de wezenlijke plichten van de overeenkomst niet is nagekomen. De aansprakelijkheid van ProLinguo is daarbij beperkt tot de maximale dekking van haar verplichte verzekering voor vermogensschade (EUR 100.000). Indien de verzekeringsmaatschappij een deel niet vergoed, bijv. het eigen risico, zal ProLinguo de schade vergoeden door vervangende dienstverlening te verrichten.

§ 7 Aansprakelijkheid voor derden, aansprakelijkheid van derden

(1) ProLinguo is niet aansprakelijk voor gebreken of schade die door derden zijn veroorzaakt. Als ProLinguo voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doet op derden, is zij aansprakelijk voor de zorgvuldige keuze van deze derden.
(2) De Opdrachtgever kan ProLinguo niet aansprakelijk stellen voor de tegeldemaking van rechten op schadevergoeding van derden (geen contractspartijen).

§ 8 Overmacht

ProLinguo is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht (natuurrampen, netuitval, niet door regelmatige viruscontrole vaststelbare computervirussen, verzendproblemen e.a.). In dergelijke gevallen heeft ProLinguo het recht om af te zien van de overeenkomst of van de Opdrachtgever een passende extra termijn voor de uitvoering van de contractuele dienstverlening te vorderen. Recht op schadevergoeding is in dergelijk geval uitgesloten.

§ 9 Opzegging

De Opdrachtgever mag de overeenkomst tot op het moment van de uitvoering van de vertaling alleen om zwaarwegende redenen opzeggen. Deze opzegging moet schriftelijk gebeuren.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

(1) De vertaling blijft tot de volledige betaling van de vergoeding eigendom van ProLinguo.
(2) De Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de vertaling door volledige betaling van de vergoeding.

§ 11 Auteursrecht

(1) ProLinguo is eigenaar van het auteursrecht op de vertaling.
(2) De Opdrachtgever garandeert ProLinguo vrijwaring van auteursrechtelijke vorderingen die op grond van de vertaling - ook door derden - tegen ProLinguo kunnen worden ingesteld.

§ 12 Gegevensbescherming

ProLinguo verbindt zich ertoe het stilzwijgen te bewaren over de inhoud van de te vertalen documenten, over het haar naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte informatiemateriaal en over alle feiten waarvan ze kennis heeft verkregen in het kader van de commerciële relatie. Samenwerking met medewerkers die ook aan de geheimhoudingsplicht zijn onderworpen is evenwel toegestaan.

§ 13 Slotbepalingen

(1) Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd.
(2) Er bestaan geen bijkomende mondelinge afspraken.
(3) Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst niet geldig blijken, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De contractspartijen zullen in dergelijk geval de ongeldige bepaling vervangen door een andere bepaling die binnen de grenzen van het toelaatbare het beste aansluit bij het economische doel van de weggevallen bepaling.
(4) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op deze overeenkomst en op alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien.
(5) De bevoegde rechtbank voor beide contractspartijen is de rechtbank van Hannover, Duitsland
(6) De tekst van het onderhavige document is uitsluitend bedoeld als vertaling van het originele, in de Duitse taal opgestelde document. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele inconsistenties met de bewoordingen van het originele document. Ingeval van geschillen prevaleert de originele, in de Duitse taal opgestelde versie.

Stand 01.06.2010  ProLinguo GmbH
Fliederstr. 3 • D-30167 Hannover
Tel. +49 (0) 511 169 50 48
E-Mail info(at)prolinguo.com